คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม ง.5 รายละเอียดค่าชี้แจงสิ่งก่อสร้าง

แบบฟอร์ม ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์

แบบฟอร์ม ง. 8

FM26-01 แบบฟอร์มการขอใช้บริการ แผนกงานอาคารสถานที่ ISSUE 2 (1)

FM26-02 ใบขออนุญาตใช้รถ ISSUE 2

FM26-03_ใบมอบหมายงาน (พนักงานขับรถ)

FM26-04_ใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

FM26-05 แบบฟอร์มการขอใช้บริการ แผนกงานบริการสวัสดิการและสาธารณูปโภค ISSUE 2

FM26-06 แบบคำร้องขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ISSUE 2

FM26-07 แบบสำรวจผู้พักอาศัย ISSUE 2

FM26-09_รายงานเหตุการณ์ แผนกงานรักษาความปลอดภัย

FM26-10 แบบฟอร์มการขอใช้บริการ แผนกงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ISSUE 2

FM27_แบบฟอร์มแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

FM27-01_ทะเบียน คุรุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์

FM30-01_แบบฟอร์มขอใช้บริการ แผนกงานสารบรรณ

FM30-02_แบบคำร้องขอรับบริการงานแผนกเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์

FM30-03_แบบคำร้องขอรับบริการงานแผนกผลิตสื่อโสตทัศน์

FM30-04_แบบคำร้องขอรับบริการงานแผนกออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

FM30-11_แบบคำขอกู้เงินสวัสดิการ มทร.อีสาน

FM34-01_ใบนำส่งโทรสาร

FM34-02_บันทึกการใช้โทรศัพท์ทางไกล

08081เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร

08080KMแผนกงานยานพาหนะ

วิธีปฎิบัติเพื่อลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง