กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 19 ชั้น 2

เลขที่ 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-233000 email; doca.rmuti@gmail.com

10 + 9 =