งานบริหารงานทั่วไป

นางสุปัญญา คล้ายคลึง (Mrs.Supanya Klayklueng)

นางสุปัญญา คล้ายคลึง (Mrs.Supanya Klayklueng)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

kksupanya@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2200

แผนกงานธุรการ

นางสมศรี เพียรงูเหลือม (Mrs.Somsri Piannguluam)

นางสมศรี เพียรงูเหลือม (Mrs.Somsri Piannguluam)

หัวหน้าแผนกงานธุรการ

somsri.ki@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2211

แผนกงานสารบรรณมหาวิทยาลัย

นางสุญานีย์ แก้วสูงเนิน (Mrs.Suyanee Kaewsungnoen)

นางสุญานีย์ แก้วสูงเนิน (Mrs.Suyanee Kaewsungnoen)

หัวหน้าแผนกงานสารบรรณมหาวิทยาลัย

y_yingsuya@hotmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2215

นางสาวราณี วัฒนไชย (Miss Ranee Wattanachai)

นางสาวราณี วัฒนไชย (Miss Ranee Wattanachai)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แผนกงานธุรการ

aom-kaa@hotmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2209

นางชุณวัณ เตยโพธิ์ (Mrs. Chunnawan Toeypho)

นางชุณวัณ เตยโพธิ์ (Mrs. Chunnawan Toeypho)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แผนกงานสารบรรณมหาวิทยาลัย

chunnawan_toy@hotmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2214

นางสาววรารัตน์ สุวรรณคีรี (Miss Wararat Suwankeeree)

นางสาววรารัตน์ สุวรรณคีรี (Miss Wararat Suwankeeree)

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานบริหาร แผนกงานสารบรรณมหาวิทยาลัย

wararat.su@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2214