งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2295

แผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์

นางสาวจิตสุภา ประหา (Miss Jitsupa Praha)

นางสาวจิตสุภา ประหา (Miss Jitsupa Praha)

หัวหน้าแผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์

jitsupa.pr@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2293

นางสาววราภรณ์ นามบุตร (Miss Waraporn Nambutr)

นางสาววราภรณ์ นามบุตร (Miss Waraporn Nambutr)

นักประชาสัมพันธ์

waraporn.na@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2292

นางสาววรารัตน์ สุวรรณคีรี (Miss Wararat Suwankeeree)

นางสาววรารัตน์ สุวรรณคีรี (Miss Wararat Suwankeeree)

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานบริหาร

wararat.su@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2291

แผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

นายพลกฤต จารัตน์ (Mr.Ponkid Jarat)

นายพลกฤต จารัตน์ (Mr.Ponkid Jarat)

หัวหน้าแผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ponkid.ja@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2293

นายธนภัทร คุ้มหมื่นไวย (Mr.Thanaphat Khummuenwai)

นายธนภัทร คุ้มหมื่นไวย (Mr.Thanaphat Khummuenwai)

นักวิชาการช่างศิลป์

thanaphat.ku@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2296-7

นายอมร มาดาเวียง (Mr.Amorn Madawiang)

นายอมร มาดาเวียง (Mr.Amorn Madawiang)

นักประชาสัมพันธ์

amorn.ma@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2296

นางสาวปวีร์ แสนฤาชา (Miss Pawee Sanlurecha)

นางสาวปวีร์ แสนฤาชา (Miss Pawee Sanlurecha)

นักวิชาการช่างศิลป์

pawee.sa@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2296

นายสมคิด จวบกระโทก (Mr.Somkid Chuapkrathok)

นายสมคิด จวบกระโทก (Mr.Somkid Chuapkrathok)

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2260

แผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์

นายไพฑูรย์ เคนท้าว (Mr.Phaitoon Khenthao)

นายไพฑูรย์ เคนท้าว (Mr.Phaitoon Khenthao)

หัวหน้าแผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์

phaitoon.ke@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2296

นายพลกฤต จารัตน์ (Mr.Ponkid Jarat)

นายพลกฤต จารัตน์ (Mr.Ponkid Jarat)

นักประชาสัมพันธ์

ponkid.ja@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2293