งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

นางวารุณี กิตติสุทธิ์ (Mrs.Warunee Kittisut)

นางวารุณี กิตติสุทธิ์ (Mrs.Warunee Kittisut)

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

e-mail: jibwarunee@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2261

แผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์

แผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

แผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์

นางสาวจิตสุภา ประหา (Miss Jitsupa Praha)

นางสาวจิตสุภา ประหา (Miss Jitsupa Praha)

นักประชาสัมพันธ์

jitsupa.pr@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2293

นายสมคิด จวบกระโทก (Mr.Somkid Chuapkrathok)

นายสมคิด จวบกระโทก (Mr.Somkid Chuapkrathok)

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2260

นายพลกฤต จารัตน์ (Mr.Ponkid Jarat)

นายพลกฤต จารัตน์ (Mr.Ponkid Jarat)

หัวหน้าแผนกงาน

ponkid.ja@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2293

นางสาววราภรณ์ นามบุตร (Miss Waraporn Nambutr)

นางสาววราภรณ์ นามบุตร (Miss Waraporn Nambutr)

หัวหน้าแผนกงาน

waraporn.na@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2291

นายไพฑูรย์ เคนท้าว (Mr.Phaitoon Khenthao)

นายไพฑูรย์ เคนท้าว (Mr.Phaitoon Khenthao)

นักประชาสัมพันธ์

phaitoon.ke@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2261