นายคำภี จิตชัยภูมิ (Mr.Khamphee Jitchaiyaphum)

นายคำภี จิตชัยภูมิ (Mr.Khamphee Jitchaiyaphum)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

e-mail: khampheej@yahoo.com

โทรศัพท์ (Tel.) 085-4922456 , 044-233000 ต่อ 2234 

นางสาวสิรินาฎ ไชยตา (Miss Sirinat Chaiyata)

นางสาวสิรินาฎ ไชยตา (Miss Sirinat Chaiyata)

หัวหน้าแผนกงานธุรการ

e-mail: sirinat1980@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2236 

นางสาวศิริวรรณ โรโห (Miss Siriwan Roho)

นางสาวศิริวรรณ โรโห (Miss Siriwan Roho)

สถาปนิก

e-mail: siriwan.roho@gmail.com , siriwan.ro@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 063-9542499 , 044-233000 ต่อ 2235 

นางวรรณี โรจนวงศ์ (Mrs.Wannee Rojanawong)

นางวรรณี โรจนวงศ์ (Mrs.Wannee Rojanawong)

หัวหน้าแผนกงานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2231

นางสาวสุณี เชิดสันเทียะ (Miss Sunee Cherdsantia)

นางสาวสุณี เชิดสันเทียะ (Miss Sunee Cherdsantia)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แผนกงานยานพาหนะ

e-mail: ssunee.ch@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 081-0724610 , 044-233000 ต่อ 2251 

นางสาวชุติมา ปลั่งกลาง (Miss Chutima Plangklang)

นางสาวชุติมา ปลั่งกลาง (Miss Chutima Plangklang)

ผู้ปฎิบัติงานบริหารงาน แผนกงานยานพาหนะ

e-mail: chutima.plang@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 081-3908688 , 044-233000 ต่อ 2250 

นางศันสุนีย์ ตอนกลาง (Mrs.Sansunee Trongklang)

นางศันสุนีย์ ตอนกลาง (Mrs.Sansunee Trongklang)

หัวหน้าแผนกงานบริการสวัสดิการและสารธารณูปโภค

e-mail: save-sub@hotmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2232

นางสาวมยุรา ใจชอบ (Miss Mayara Jaichob)

นางสาวมยุรา ใจชอบ (Miss Mayara Jaichob)

ผู้ปฎิบัติการบริหาร แผนกงานบริการสวัสดิการและสารธารณูปโภค

e-mail: noon26759@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2233

นายประกาศ ฝ่ายกระโทก (Mr.Pragat Faikrathok)

นายประกาศ ฝ่ายกระโทก (Mr.Pragat Faikrathok)

ช่างเทคนิค

e-mail: mo25xviii@hotmail.com

นายจตุพร เตยโพธิ์ (Mr.Chatuporn Toeypho)

นายจตุพร เตยโพธิ์ (Mr.Chatuporn Toeypho)

ช่างเทคนิค

นายชรินทร์ แสนฤาชา (Mr.Charin Sanlurcha)

นายชรินทร์ แสนฤาชา (Mr.Charin Sanlurcha)

ช่างเทคนิค

e-mail: bbbyyy284@gmail.com

นายวินัย มณีกลาง (Mr.Vinai Maneeklang)

นายวินัย มณีกลาง (Mr.Vinai Maneeklang)

ช่างเทคนิค

นายวิมาน บาตรโพธิ์ (Mr.Wiman Batpho)

นายวิมาน บาตรโพธิ์ (Mr.Wiman Batpho)

ช่างเทคนิค