นายธนภัทร คุ้มหมื่นไวย

นายธนภัทร คุ้มหมื่นไวย

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2234 

นางสาวสิรินาฎ ไชยตา (Miss Sirinat Chaiyata)

นางสาวสิรินาฎ ไชยตา (Miss Sirinat Chaiyata)

หัวหน้าแผนกงานธุรการ

e-mail: sirinat1980@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2236 

หัวหน้าแผนกงานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2231

นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน

นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน

หัวหน้าแผนกงานรักษาความปลอดภัย

e-mail: 

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2233

นางสาวศิริวรรณ โรโห (Miss Siriwan Roho)

นางสาวศิริวรรณ โรโห (Miss Siriwan Roho)

หัวหน้าแผนกงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

e-mail: siriwan.roho@gmail.com , siriwan.ro@rmuti.ac.th

โทรศัพท์ (Tel.) 063-9542499 , 044-233000 ต่อ 2235 

โทรศัพท์ (Tel.) 094-5143485 , 044-233000 ต่อ 2231

นายสมภพ ทองศรี

นายสมภพ ทองศรี

หัวหน้าแผนกงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม

e-mail: 

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2233

นางสาววิภาดา สวัสดิ์หมื่นไวย (Miss Wipada Sawatmuenwai)

นางสาววิภาดา สวัสดิ์หมื่นไวย (Miss Wipada Sawatmuenwai)

หัวหน้าแผนกงานบริการ สวัสดิการ และสาธารณูปโภค

e-mail: sawatmuenwai0069@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 093-3233170 , 044-233000 ต่อ 2233 

นางสาวปานทิพย์ กล้ากระโทก (Miss Panthip Klakratok)

นางสาวปานทิพย์ กล้ากระโทก (Miss Panthip Klakratok)

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

e-mail: porzaa.panthip@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 091-8318989 , 044-233000 ต่อ 2231

นางสาวสุณี เชิดสันเทียะ (Miss Sunee Cherdsantia)

นางสาวสุณี เชิดสันเทียะ (Miss Sunee Cherdsantia)

หัวหน้าแผนกงานยานพาหนะ

e-mail: ssunee.ch@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 081-0724610 , 044-233000 ต่อ 2235

นางสาวเบญญาภา ศรีสนชัย (Miss Benyapa Sricsonchai)

นางสาวเบญญาภา ศรีสนชัย (Miss Benyapa Sricsonchai)

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร แผนกงานบริการ สวัสดิการ และสาธารณูปโภค

e-mail: benniiben605@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 080-1656861 , 044-233000 ต่อ 2232 

นางสาวมยุรา ใจชอบ (Miss Mayara Jaichob)

นางสาวมยุรา ใจชอบ (Miss Mayara Jaichob)

ผู้ปฎิบัติการบริหาร แผนกงานยานพาหนะ

e-mail: noon26759@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2233

นายประกาศ ฝ่ายกระโทก (Mr.Pragat Faikrathok)

นายประกาศ ฝ่ายกระโทก (Mr.Pragat Faikrathok)

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ 080-1668218

นายจตุพร เตยโพธิ์ (Mr.Chatuporn Toeypho)

นายจตุพร เตยโพธิ์ (Mr.Chatuporn Toeypho)

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ 090-2818513

นายวินัย มณีกลาง (Mr.Vinai Maneeklang)

นายวินัย มณีกลาง (Mr.Vinai Maneeklang)

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ 094-1485303

นายสุทธิศักดิ์ กาญจนะเกตุ (Mr.Suttisak Kanjanakea)

นายสุทธิศักดิ์ กาญจนะเกตุ (Mr.Suttisak Kanjanakea)

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ 081-0746146

เวรรับผิดชอบห้องประชุมตะโกราย1-2 และหอประชุมวทัญญู

วันจันทร์ นายวินัย

วันอังคาร นายจตุพร

วันพุธ นายสมถพ

วันพฤหัส นายประกาศ

วันศุกร์ นายสุทธิศักดิ์