แผนกงานยานพาหนะ

นางสาวสุณี เชิดสันเทียะ (Sunee Cherdsantia)

นางสาวสุณี เชิดสันเทียะ (Sunee Cherdsantia)

หัวหน้าแผนกงานยานพาหนะ

ssunee.ch@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel) 081-0724610 , 044-233000 ต่อ 2235

นางสาวมยุรา ใจชอบ (Miss Mayara Jaichob)

นางสาวมยุรา ใจชอบ (Miss Mayara Jaichob)

ผู้ปฎิบัติการบริหาร แผนกงานยานพาหนะ

e-mail: noon26759@gmail.com

โทรศัพท์ (Tel.) 044-233000 ต่อ 2233

พนักงานขับรถบัส
นายสมหมาย จงจอหอ (Sommai Jongjoho)

นายสมหมาย จงจอหอ (Sommai Jongjoho)

พนักงานขับรถยนต์ (Car Driver)

รถมินิบัส หมายเลขทะเบียน 40-0506 นม

โทรศัพท์ (Tel) 086-2592511

นายสรายุทธ์ ต่อสกุล (Mr.Sarayut Toskul)

นายสรายุทธ์ ต่อสกุล (Mr.Sarayut Toskul)

พนักงานขับรถยนต์

รถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0500 นม

โทรศัพท์ (Tel) 093-9341940

นายยงยุทธ เวชยันต์ (Mr.Yongut Wechyan)

นายยงยุทธ เวชยันต์ (Mr.Yongut Wechyan)

พนักงานขับรถยนต์

รถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0260 นม

โทรศัพท์ (Tel) 081-0423547 , 064-4633351

นายสุวิช สูบกำปัง (Mr.Suwit Subkampang)

นายสุวิช สูบกำปัง (Mr.Suwit Subkampang)

พนักงานขับรถยนต์

รถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0259 นม

โทรศัพท์ (Tel) 089-8647837

นายอำนวย ค้างสำโรง (Mr.Amnui Khangsamrong)

นายอำนวย ค้างสำโรง (Mr.Amnui Khangsamrong)

พนักงานขับรถยนต์

รถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0260 นม

โทรศัพท์ (Tel) 082-8708789

พนักงานขับรถตู้
นายอำนวย ค้างสำโรง (Mr.Amnui Khangsamrong)

นายอำนวย ค้างสำโรง (Mr.Amnui Khangsamrong)

พนักงานขับรถยนต์

รถเก๋ง หมายเลขทะเบียน กว8917นม

โทรศัพท์ (Tel.) 082-8708789

นายประพันธ์ เจริญศักดิ์ (Mr.Praphan Jaroensak)

นายประพันธ์ เจริญศักดิ์ (Mr.Praphan Jaroensak)

พนักงานขับรถยนต์

รถตู้ หมายเลขทะเบียน นง2867นม

โทรศัพท์ (Tel.) 086-8704541

นายวินัย มานะมานัศ (Mr.Winai Manamanut)

นายวินัย มานะมานัศ (Mr.Winai Manamanut)

พนักงานขับรถยนต์

รถตู้ หมายเลขทะเบียน นค5128นม

โทรศัพท์ (Tel.) 098-3214720

นายชรินทร์ มั่นกลาง (Mr.Charin Manklang)

นายชรินทร์ มั่นกลาง (Mr.Charin Manklang)

พนักงานขับรถยนต์ (Car Driver)

รถตู้ หมายเลขทะเบียน นค5600นม

โทรศัพท์ (Tel.) 086-2592511

นายวิทยา อ้อยกลาง (Mr.Wittaya Aoiklang)

นายวิทยา อ้อยกลาง (Mr.Wittaya Aoiklang)

พนักงานขับรถยนต์ (Car Driver)

รถตู้ หมายเลขทะเบียน นง202นม

โทรศัพท์ (Tel.) 083-6811460

นายวินัย มานะมานัศ (Mr.Winai Manamanut)

นายวินัย มานะมานัศ (Mr.Winai Manamanut)

พนักงานขับรถยนต์

รถตู้ หมายเลขทะเบียน ขม1148นม

โทรศัพท์ (Tel.) 098-3214720

นายองอาจ ตอนกลาง (Mr.Aongart Tonklang)

นายองอาจ ตอนกลาง (Mr.Aongart Tonklang)

พนักงานขับรถยนต์ (Car Driver)

รถตู้ หมายเลขทะเบียน นง2660นม

โทรศัพท์ (Tel.) 086-2592511

นายธีรวัฒน์ ราชกิจกำธร (Mr.Thirawat Ratchakitthamthon)

นายธีรวัฒน์ ราชกิจกำธร (Mr.Thirawat Ratchakitthamthon)

พนักงานขับรถยนต์ (Car Driver)

รถตู้ หมายเลขทะเบียน นค5600นม

โทรศัพท์ (Tel) 081-9779953

นายสันติ อริยะเดช (Mr.Santi Ariyadet)

นายสันติ อริยะเดช (Mr.Santi Ariyadet)

พนักงานขับรถยนต์ (Car Driver)

รถตู้ หมายเลขทะเบียน นค5601นม

โทรศัพท์ (Tel) 081-9766542