• ชื่อหน่วยงาน  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ที่ตั้ง เลขที่ 744  ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา (30000)  อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19 ชั้น 2)
  • ประวัติความเป็นมาโดยย่อ กองกลาง เป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในกองกลางออกเป็น 3 งาน

ปณิธาน นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ภารกิจ

  • ปณิธาน  มุ่งมั่นพัฒนางานบริการ ประสานงานและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
  • นโยบาย กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ยึดถือ และปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดนโยบายเรามุ่งมั่นและสนับสนุนการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีวัตถุ ครุภัณฑ์ ในสำนักงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ยกระดับการบริการจัดการเป็นระบบ ให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ และมีความยุติธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
  • วิสัยทัศน์ บริหารงานด้านบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริการ มุ่งเน้นการพัฒนางานบริการเพื่อสนับสนุนงานมหาวิทยาลัย บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
  • เป้าประสงค์

1. มุ่งเน้นงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร

3. บริการงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

4. ควบคุมดูแล การใช้และการบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

5. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี

6. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • ภารกิจ

กองกลาง  มีการแบ่งหน่วยงานและภารกิจในการปฏิบัติงานออกเป็น 3 งาน ดังนี้

1. งานบริหารงานทั่วไป

2. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

3. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่