รางวัลกิจกรรม ๗ ส ดีเด่น

งานบริหารงานทั่วไป

นางสมศรี  เพียรงูเหลือม

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

รางวัลกิจกรรม ๗ ส ดีเด่น

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางสาวสิรินาฎ ไชยตา

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

รางวัลกิจกรรม ๗ ส ดีเด่น

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

นางสาววราภรณ์ นามบุตร

(นักประชาสัมพันธ์)