กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กองกลาง

เป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในกองกลางออกเป็น 3 งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

โทร 083-364-9310

  • ปณิธาน  มุ่งมั่นพัฒนางานบริการ ประสานงานและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
  • นโยบาย กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ยึดถือ และปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดนโยบายเรามุ่งมั่นและสนับสนุนการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีวัตถุ ครุภัณฑ์ ในสำนักงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ยกระดับการบริการจัดการเป็นระบบ ให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ และมีความยุติธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
  • วิสัยทัศน์ บริหารงานด้านบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริการ มุ่งเน้นการพัฒนางานบริการเพื่อสนับสนุนงานมหาวิทยาลัย บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. มุ่งเน้นงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร

3. บริการงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

4. ควบคุมดูแล การใช้และการบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

5. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี

6. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

งานบริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไปภายในสำนักงานกองกลาง ตรวจสอบเอกสาร งานจัดซื้อจัดจ้างของกองกลาง และงานรับส่งสารบรรณมหาวิทยาลัย เป็นต้น

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

บริการด้านสาธารณูปโภค ความปลอดภัย งานช่าง ไฟฟ้า ประปา จราจร ขนย้าย ภูมิทัศน์ คนขับรถ และยานพาหนะมหาวิทยาลัย เป็นต้น

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

บริการและดูและการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม สื่อป้าย แบนเนอร์ เสียงตามสาย บันทึกภาพ และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น