หน้าแรก

กิจกรรม

กิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2563

หนังสือ ตอบข้อหารือ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2559 (จากนิติกร)

ประชุมเพื่อจัดทําความเสี่ยง งานประกันคุณภาพและประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2561

การประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2561

กิจกรรมตรวจประเมินกิจกรรม 7ส

ระเบียบค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ประกาศค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพภายใน

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

มาตรฐานอุดมศึกษา 2561 และแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

ระเบียบค่าตอบแทน 7ส และ IQA


ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางประวัติการ แก้ไขคู่มือขั้นตอนการทำงาน (PM) ISO 9001 : 2015 แต่ละ ISSUE

บันทึกคุณภาพ (FM และ A) ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18-19 ตุลาคม 2560

กำหนดการ โครงการ “การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) ISO 9001 : 2015” วันที่ 25 – 26 กันยายน 2560

กำหนดการ โครงการ “การอบรมหลักสูตรข้อกำหนดและผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015” วันที่ 18 – 20 กันยายน 2560

รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการสึกษา 2559

สรุปการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายและการนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2559